Лидери

Установено е, че ритъмът на дишането на хора, които стоят заедно в една стая, се синхронизира. Затова дори начинът, по който човекът на ръководната позиция комуникира, както и стойката и тонът на гласа му въздействат на подсъзнателно ниво.

Това е отговорност, тъй като той може да насърчи и да мотивира, но може и да стресира. Също така управляващият даден бизнес задава културната парадигма – грешките може да се приемат като отправна точка за развитие, но може и да се бичуват. Хората на върха на постигат резултати чрез своите екипи. Личността на мениджъра е фундаментът, върху, който се гради личният му стил на управление. Затова всеки, който е на ръководна позиция, е добре да премисли какъв иска да е той, как другите да го възприемат, каква култура да създава, какво да поведението му в организацията, какво компанията трябва да постигне. Най-бързият начин към осмисляне и промяна може да стане чрез трансформационен коуч. Така се прави качествен скок.

Източник: сп. Икономика